Ouyang, Zhengyong, Antti Rasila, and Tiantian Guan. 2022. “The Weak Min-Max Property in Banach Spaces”. MATHEMATICA SCANDINAVICA 128 (2). https://doi.org/10.7146/math.scand.a-132214.